Legjislacioni kombëtar

Udhëzimi Administrativ -Nr.05/2018 - Për Masat dhe kriteret e PZHRUdhëzimi Administrativ -Nr.18/2018 - Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MBPZHR)-Nr/05.2018 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zhvillim Rural për vitin 2018 i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ(MBPZHR)-Nr.17/2018Udhëzimi Administrativ Nr.17/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.05/2018Udhëzimi Administrativ Nr.09/2018 - Për zbatimin e Programit të Veçantë '' Zonat rurale më pak të zhvilluara''Udhëzimi Administrativ -(MBPZHR)Nr.19/2018 - Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ(MBPZHR) Nr.09.2018 për Zbatimin e Programit të Veçantë ''Zonat Rurale më pak të Zhvilluara''-Ngritja e Aftësive Konkuruese në Sektorin e Bujqësisë dhe Përfshirja e komunitetit në Zhvillimin Rural në Regjionin e Mitrovicës Veriore, dhe Masës për Investimet në Infrastrukturën Rurale i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzim Administrativ (MBPZHR)-Nr.15/2018 Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09/2018Udhëzimi Administrativ Nr. 16/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09/2018Udhëzimi Administrativ -Nr.03.2018 - Pagesa DirekteUdhëzimi Administrativ për Projektet e Zhvillimit Rural 2017Udhëzimi Administrativ për Pagesa Direkte - 2017Plotësim ndryshimi i Udhëzim Administrativ të Regjistrit të FermerëveLigji i Zhvillimit Rural Ndryshimi i ligjitë për Bujqësi Rregullore Nr.01/2012 - Për Detyrat, Përgjegjësitë, Kompetencat dhe Strukturën Organizative të Agjencisë për Zhvillimin e BujqësisëUdhëzimi Administrativ i Regjistrit të Fermerëve