Lista e autorizuar për pagesë

Masa 101- Investimet në asetet fizike të ekonomive bujqësore 2016 - Lista e dytëNën Masa 101_101.1. Sektori i pemëve -dru frutore 2016 - Lista e dytëNën Masa 101_101.1. Sektori i pemëve -dru manore 2016 - Lista e dytëNën Masa 101_101.2. Sektori i serrave 2016 - Lista e dytëNën Masa 101_101.2.1 Sektori i depove për ruajtje të perimeve 2016 - Lista e dytëNën Masa 101_101.3. Sektori i mishit-trashja e viçave 2016 - Lista e dytëNën Masa 101_101.3.1 Sektori i mishit trashja e zogjeve 2016 - Lista e dytëNën Masa 101_101.4. Sektori i qumështit (lopë qumështore) 2016 - Lista e dytëNën Masa 101_101.4.1 Sektori i qumështit (dele dhe dhi) 2016 - Lista e dytëNën Masa 101_101.5. Sektori i rrushit 2016 - Lista e dytëNën Masa 302_302.1. – Prodhimi, përpunimi dhe promovimi i mjaltit 2016 - Lista e dytëNën Masa 302_302.2. – Grumbullimi, përpunimi dhe promovimi i prodhimeve jodrusore të malit 2016 - Lista e dytëNën Masa 302_302.3. – Përpunimi dhe promovimi i prodhimeve bujqësore të kultivuara 2016 - Lista e dytëNën Masa 302_302.4. – Zhvillimi dhe promovimi i aktiviteteve artizanale 2016 - Lista e dytëNën Masa 302_302.5. – Zhvillimi dhe promovimi i turizmit rural 2016 - Lista e dytëNën Masa - 101.1. Sektori i pemëve (dru frutore)Nën Masa - 101.1.1 Sektori i pemëve (manore)Nën Masa - 101.2. Sektori i serraveNën Masa - 101.2. Sektori i serraveNën Masa - 101.2.1 Sektori i depove për ruajtje të perimeveNën Masa - 101.3.1 Sektori i mishit (trashja e zogjeve)Nën Masa - 101.3.1 Sektori i mishit (trashja e viçave)Nën Masa - 101.4. Sektori i qumështit (lope qumështore)Nën Masa - 101.4.1 Sektori i qumështit (dele dhe dhi)Nën Masa - 101.5. Sektori i rrushitNën Masa - 101.6. Sektori i vezëveMasa 103 - Sektori i përpunimit të qumështitMasa 103 - Sektori i përpunimit të mishitMasa 103 - Sektori i përpunimit të pemëve dhe perimeveMasa 103 - Sektori i përpunimit të verësNën Masa 302.1 - Bletaria prodhimi/përpunimi dhe marketingu i mjaltitNën Masa 302.2 - Grumbullimi, përpunimi dhe promovimi i prodhimeve jodrusore të malitNën Masa 302.3 - Përpunimi i prodhimeve bujqësore të kultivuara dhe marketingu i tyreNën Masa 302.4 - Zhvillimi dhe promovimi i aktiviteteve artizanaleNën Masa 302.5 - Zhvillimi dhe promovimi i turizmit rural Masa - Ujitja e Tokave Bujqësore